• Assistant Manager, Marketing Communications,Phuket
 • Marketing Communications
 • Amari Phuket

23-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนและทำกิจกรรมการตลาด
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 1 ปี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและทำกิจกรรมการตลาด
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 1 ปี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • BA/MA degree in Public Relations, Marketing
 • Agency background would be a plus
 • 3 years’ experience in Public Relations

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ติดต่อกับสื่อโฆษณาต่างๆ

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.