• Create and implement marketing campaigns
 • Control event budget
 • Create presentation media, Release news and update

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

22-May-17

 

Applied
 • Fluent in Thai and English
 • 5 year of working experience with automotive
 • BA Degree in Business & Marketing & Communication

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฎิบัติงานในการขาย

19-May-17

 

Applied
 • บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า
 • บริหารการทำงานของพนักงานภายในร้าน
 • การบริหารงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการขายและดำเนินกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฎิบัติงานในการขาย

19-May-17

 

Applied
 • Knowledge of LC is a must
 • Experience of working in international environment
 • Responsible for customer service management

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate communication, CSR and PR
 • Excellent in English
 • Community organizational with local community

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
 • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

15-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.