• marketing analyst
  • ISO9000, ISO14001, GMP and HACCP
  • Fluent in English Command

23-Jun-17

THB30k - 70k /month

Applied
  • ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.