• มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแล การผลิตอย่างน้อย 10ปี
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา การบริหาร วิศวกรรม
  • เคยการบริหารจัดการโรงงานขนาดเล็ก

21-Apr-17

 

Applied
  • All aspects of engineering activities
  • All engineering projects, initiatives, & processe
  • Experience in electronics / semiconductor

04-Apr-17

 

Applied
  • Continuous Improvement Manager, CI
  • Six sigma, Black belt, Kaizen leader
  • lean manufacuring

03-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.