• Managing the plant in the multinational companies
  • Willing to relocate to Songkla
  • MNC Company

21-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท ด้านอุตสาหกรรมอาหาร อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในด้านการโรงงานอาหาร
  • สวัสดิการ เช่น กองทุนต่างๆ ตรวจสุขภาพประจำปี

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับหมอนและที่นอนยางพารา

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.