• 5 years of experience in plant management
  • Degree in Mechanical or Industrial Engineering
  • Able to relocate to Ubon Rachathani province

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
  • มีความรู้เรื่องกระบวนการวางแผนผลิตคอนกรีต

21-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตจะพิจาณาป็นพิเศษ
  • ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักร

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.