• Engineering support of Metrology Instrument
 • Technical advising, troubleshooting and seminar
 • Leader of Measuring precision instrument

6 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตฐานบริษัท
 • ตรวจสอบอุปกรณ์และอะไหล่ก่อนช่างจะนำไปติดตั้ง
 • ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆก่อนนำไปส่ง

17 hours ago

 

Applied
 • จบด้าน จป.วิชาชีพ
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ทำระบบ ISO 9001:2015

17 hours ago

 

Applied
 • At least Diploma Holder, science background
 • Able to work night shift
 • Can read/ write English, speaking is advance

17 hours ago

 

Applied
 • ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปวส.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

17 hours ago

 

Applied
 • นัดหมายทีมงาน Auditor แจ้งกำหนดการต่างๆ
 • ดำเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพ Internal Audit
 • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือคุณภาพ

23-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(โยธา)
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ GMP, HACCP, ISO
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • มีความกระตือรืนร้น รักงานขายและงานบริการ
 • มีรถส่วนตัว (พิจารณาพิเศษ)

20-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.