• Manage of safety and environmental standard
 • Occupational Health and Safety
 • 2 - 3 years working experience in Safety

16 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการด้านการจัดการกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • บริหารจัดการดำเนินการของแผนกย้อม
 • สามารถควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการให้เกิด RFT

16-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.