• Failure Analyst, data analyst
  • Operation Quality
  • Business intelligence

16-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ
  • ประสบการณ์ด้านการทำงาน 2 ปี
  • มีทักษะในการใช้เครื่องเชื่อม

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.