• อายุ 18 ปี ขึ้นไป จบ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลและควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

23 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ควบคุมการผลิต และบริหารโรงงานอุตสาหกรรม

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรวางแผนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพขบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา :ปวส,ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ

23 hours ago

 

Applied
 • Bachalor or Master Degree in Chemical Engineering
 • 1-3 yrs experience in dye / chemical manufacturing
 • Able to work in Mahachai Site (Samutsakorn)

23 hours ago

 

Applied
 • งานซ่อมและงานการผลิต วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส.
 • ดูแลการผลิต

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree in Business Management, Statisti
 • 2 years work experience
 • Knowledge of costing and production plan

23 hours ago

 

Applied
 • Experience in Quality Assurance or Manufacturing
 • In charge of all quality issues
 • Identify client quality complaint needs

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in quality management in food factory
 • Plan and control quality management
 • Good command of English

21-Jun-17

 

Applied
 • ร่วมกำหนดนโยบาย และ วางแผนกลยุทธ์การบริหารในโรงงาน
 • ดูแลการจัดการทั่วไป การผลิต บุคลากร งบประมาณ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารส่วนปฏิบัติการในโรงงาน

21-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35

21-Jun-17

 

Applied
 • ความก้าวหน้าในอาชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • สวัสดิการครบครัน หอพัก รถรับส่ง อาหารฟรี

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Textile Chemistry
 • 3-5 years experience in Laboratory field
 • Skilled in instruments calibration and maintenance

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Business Administration in Management
 • 5 years minimum prior Warehouse and/or Management
 • Strong skills in finance and budget management.

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค / ออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop
 • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ทำงานละเอียด รอบคอบ

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 7-10 years experiences in QA
 • Attractive benefits and Allowances
 • Good in English Communication Skill

20-Jun-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 5-8 years of
 • experience in Marketing and communication
 • Male/ Female age not over 45 years old

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความเข้าใจระบบ GMP HACCP
 • สนใจทำงานอุตสาหกรรมอาหาร

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้าน Food
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานควบคุมคุณภาพ
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • มีความมุ่งมั่น
 • สามารถประจำที่นิคมสินสาคร

20-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

20-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 35-45 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี (พูด อ่าน เขียน)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 1-3 years of
 • secretarial job to assist CEO
 • Male/ Female age not over 35 years old

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical and Electronic Engineering or similar
 • Execute PCBA failure analysis and problem solving
 • Electronic circuit and SMD components knowledge

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical and Electronic Engineering or similar
 • Experience: 2 years and above
 • Knowledge of EE, PCB Layout, PE or (NPI)

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical and Electronic Engineering or similar
 • Experience: 2 years and above
 • Responsible to PCBA failure measurement, reworks

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 5-8 years of
 • experience in Marketing and communication
 • Male/ Female age not over 45 years old

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ผลิตสินค้า นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
 • เข้าใจพิธีการนำเข้า และการส่งออกเป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Jun-17

 

Applied
 • บริหารงานแผนกตรวจสอบ และประกันคุณภาพชิ้นงานพลาสติก
 • มีประสบการณ์ในโรงงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก 10 ปี
 • มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี

19-Jun-17

 

Applied
 • จบวิศวะช่างกล
 • มีความใส่ใจ ขยันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • รักการเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ๆ

19-Jun-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีตรงสาขา
 • อ่าน Drawing ได้
 • สามารถทำงาน จันทร์-เสาร์

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years experience in Sales & Marketing
 • Good interpersonal and communication skill
 • Willing to work in Samutsakhon

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Research Jewelry trend and Fashion trend
 • Evaluate design concepts and make recommendations
 • Planning capacity and output of Hand Sketch Design

19-Jun-17

 

Applied
 • Managing the production lines to meet companies
 • Set up yearly budget plan
 • Monitoring the production process

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

19-Jun-17

 

Applied
 • More than 10 years in factory management exp.
 • Very hands-on, down to earth personality
 • Previous packaging or related field exp a plus

18-Jun-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการควบคุมเอกสารในระบบISO9001
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

17-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลด้านวางแผนการผลิตทั้งหมด
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อเหล็ก 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jun-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ทำการตรวจสอบคุณภาพเหล็กชนิดต่างๆ

17-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

17-Jun-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Beverage
 • Industrial Engineering
 • SAP

16-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ
 • พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต
 • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Business Administration
 • Female, aged between 30 – 40 years old
 • 5-7 years of experience in functions of purchasing

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
 • ประสานงานกับผู้ขายวัตถุดิบ หรือ ลูกค้า ในการแก้ไข

16-Jun-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ ลายพิมพ์เสื้อผ้าแฟชั่น
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • เพศชาย/หญิง

16-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.