• Secretary
 • Saraburi
 • English communication

2 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์คุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์คุมอง
 • มีความสนใจงานด้านการศึกษา
 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
 • พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานทางธุรกิจ
 • มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดกลาง

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางด้านการบริหาร
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.