• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะด้านการสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ ดี/ ถึงดีมาก
  • ความสามารถบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และคิดเชิงระบบ

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.