• ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่อง Biogas generating set
  • ประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อย่างน้อย 3 ปี
  • พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ

24-May-17

 

Applied
  • สารมารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
  • เขียนวงจรควบคุมทางไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
  • ประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าควบคุม อย่างน้อย 5 ปี

24-May-17

 

Applied
  • maintenance and manufacturing and lubricants
  • machine , run efficiency, cost and plan
  • maintain , service standard and optima

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.