• Bachelor Degree in Food Science, Food Technology
  • Knowledge in HACCP, GMPs system.
  • Good in written and spoken English.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.