• ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.