• ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์
  • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.