• ปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.