• Maintain employee benefits programs
  • Updating job requirements
  • 5 years work experience in Human resource

29-Nov-16

 

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

28-Nov-16

 

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.