• ปริญญาโท - เอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนหรืองานวิชาการ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

14 hours ago

 

Applied
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • กราฟิกดีไซน์
  • อาจารย์

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.