• ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาธุรกิจการบิน
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการบิน
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

20-Jan-17

 

Applied
 • At least BA and TEFL certification.
 • 5 years professional experience
 • Complete documentation required for program

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาด้านภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา
 • มีผลคะแนนการสอบ TOEIC/IELTS/TOFEL

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาเอก ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ผลิตผลงานทางวิชากร (วิจัย บทความ ตำรา หนังสือ)

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.