• วุฒิปริญญาตรี สาขา เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฎิบัติการ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP เป็นอย่างด

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.