manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 175 jobs
  DEESTONE CORPORATION LIMITED's banner
  DEESTONE CORPORATION LIMITED's logo
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารคลัง อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ประสบการณ์ด้านMROหรือการบริหารคลังอะไหล่
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คลังสินค้า
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s banner
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s logo
  Klongluang
  • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • ป.ตรีขึ้นไป สาขา Supply Chain หรือที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารคลังและจัดส่งอาหาร/เครื่องดื่ม 5 ปีขึ้นไป
  Next