engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 133 jobs
  GENERAL CORPORATION CO., LTD./บริษัท เจนเนรัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด's logo

  Jr. Sales Engineer

  GENERAL CORPORATION CO., LTD./บริษัท เจนเนรัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  Rayong
  • ต้องมีประสบการณ์การขาย ในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน
  • ประสบการณ์ขายอุปกรณ์/เครื่องมือ อิเล็คทรอนิกส์
  • ค่าคอมมิชชั่น ค่าเสื่อมรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง
  TN Metal Works's banner
  TN Metal Works's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next