Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 105 jobs
  GFCA Co., Ltd.'s banner
  GFCA Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, supplychain
  • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ,จีน,อินโดเชีย
  • ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo

  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบริการ

  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
  Phayathai
  • มีประสบการณ์ตรงด้านงานพัสดุและบริการ
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
  Next