manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 56 jobs
  T.P. Drug Laboratories (1969) Co., Ltd.'s banner
  T.P. Drug Laboratories (1969) Co., Ltd.'s logo
  Prakanong
  • ประสบการณ์ 5 ปี ในสายงานด้านการขึ้นทะเบียนยา (RA)
  • ประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับ อย.
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาเภสัชศาสตร์
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo

  Product & Marketing Manager

  Premier Business Inter Co., Ltd.
  Pathumwan
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์
  • มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • รังสีเทคนิค
  DermistClinic's banner
  DermistClinic's logo
  PhitsanulokTHB 20K - 30K /month (includes high commission)
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการคลินิก,โรงพยาบาล
  • เริ่มต้น 20,000 ขึ้นไป
  • ค่าตอบแทนตามความสามารถและประสบการณ์
  Biovalys Co., Ltd.'s logo
  Southern
  • เพศชาย อายุ 28-40ปี
  • ไม่สูบบุหรี่และดื่มเหล้า รู้เส้นทางในกทม.เป็นอย่าง
  • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
  Next