Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 185 jobs
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ ประกันภัย
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Bangkok
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ ประกันภัย
  • ประสบการณ์ : 0 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี จิตใจพร้อมให้บริการ
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  Underwriter / เจ้าหน้าที่รับประกัน

  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
  Bangkok
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ ประกันภัย การตลาด
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo

  Google Analytics

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
  Huaykwang
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ Google Analytics
  • มีทักษะในการวางแผนและคิดวิเคราะห์ตัวเลข
  • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo

  Branch Manager/ผู้จัดการสาขา

  Southeast Insurance Public Company Limited
  Others
  • มีความรู้ในงานธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
  • มีทักษะการตลาด,ประกันภัยภัยเจรจรต่อรอง,การแก้ปัญหา
  • มีความรู้ด้านNon-Motor,Motor,วิเคราะห์ความเสี่ยง
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo

  Health Business Staff (Admin Skill)

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
  Huaykwang
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานงาน
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Northeastern
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Pomprab
  • ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Northern
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • จำนวนที่รับ : 15 ตำแหน่ง
  GettGo's banner
  GettGo's logo
  Huaykwang
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัย Non – Motor
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อขยายงาน
  • ทำงาน Style Startup สวัสดิการcorporate MRTสุทธิสาร
  Next