Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 152 jobs
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Manager - Senior Manager : Contact Center

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 10 ปี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง
  AyutthayaTHB 30K - 45K /month (negotiable)
  • มีความรู้เรื่องเกษตรกรรม
  • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ
  • มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการตลาดพื้นฐาน
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  Rayong
  • จบปริญญาตรี ด้านบัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถใช้งานระบบบริหารทรัพย์สิน SAP/ERP ได้
  Next