• English language School & Study abroad coordinator
 • Salary
 • Main job requirements

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PhD or Master Degree Holder in relevant area
 • Experience of teaching at a University
 • Hospitality and tourism industry work experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Administration
 • Minimum two years' working experience
 • Good command of English

8 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิชาพยาบาล
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Operate analytical research equipment
 • Correct usage of laboratory facilities, equipment
 • Encourage effectiveness and efficiency in usage

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

13 hours ago

 

Applied
 • สอนคณิตศาสตร์ ในวันเสาร์-อาทิตย์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์

13 hours ago

 

Applied
 • สอนคณิตศาสตร์ ในวันเสาร์-อาทิตย์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์

13 hours ago

 

Applied
 • ครูสอนคณิตศาสตร์ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือปุ่นได้

13 hours ago

 

Applied
 • สอนกีฬาและดนตรีเด็กปฐมวัย
 • ปริญญาตรี
 • ชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บริหารและการพัฒนา Math school

13 hours ago

 

Applied
 • Work form home, Part time job, Freelance
 • We offer competitive pay, free training
 • Ability to set your own work schedule,

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or master degree in the field of Computer
 • Good understanding of Web technologies
 • Good understanding of e-learning standard

13 hours ago

 

Applied
 • Marketing communication
 • Educations
 • Content

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • Computer Science, Instructional Design
 • 2 years’ experience in designing

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or master degree in the field of Computer
 • 3 years’ experience in LMS
 • Engineer, or Educational Technology

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or master degree in the field of Computer
 • 5 years’ experience in managing online
 • Develop end to end E-learning strategy

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or master degree in the field of Computer
 • 5 years’ experience in project management
 • Develop software, hardware architecture

13 hours ago

 

Applied
 • Physical education
 • Enjoy working with children
 • Keen in various kind of sport

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
 • มีทักษะในด้านหลักภาษา วรรณคดี บทประพันธ์
 • มีความหลงใหลในวรรณคดี วรรณกรรม บทประพันธ์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

13 hours ago

 

Applied
 • สอนวิชาอังกฤษระดับประถมศึกษา
 • มีใจรักที่จะสอนภาษาอังกฤษ และสามารถสอนภาษาอังกฤษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน หรือสอนในโรงเรียน

13 hours ago

 

Applied
 • สามารถเขียนได้ทุกวิชาในการสอบเข้าราชการ
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดี
 • ทำงานได้รวดเร็ว

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทความ
 • จบทางสายครูจะดีมาก

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบและแก้ไขการใช้ภาษา
 • เรียบเรียงต้นฉบับให้เข้าใจง่าย

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวคอร์สเรียนกับผู้ปกครอง

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวคอร์สเรียนกับผู้ปกครอง

13 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย , หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

13 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย , หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

13 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • รับผิดชอบงานสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดคอร์สเรียน

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวคอร์สเรียนกับผู้ปกครอง

13 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย , หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

13 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

13 hours ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work on new and existing enterprise projects
 • Familiar with office software
 • Assist Project Director in ensuring documentation

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher with the minimum of 2 years
 • Having experience as a study abroad counsellor
 • Service-minded, good personality

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Instructional Design
 • Knowledge of adult learning theory and principles
 • Fluently in English both writing and speaking

13 hours ago

 

Applied
 • Working closely with education consultant.
 • Be a key contact and suppport person for clients
 • Liaise with our education providers in overseas

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.