Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 253 jobs
  The Signature Brand Co., Ltd.'s banner
  The Signature Brand Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • การศึกษา (Education) ปริญญาตรีด้านการตลาด
  • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้า Online
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผน บริหารจัดการ
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Senior Digital Marketing (Games)

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • มีความรู้ด้าน Digital Marketing, Social Media
  • มีความสามารถด้านการวางแผนและสื่อ offline/online
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  SIAM DESIGN FURNISHING CO., LTD.'s banner
  SIAM DESIGN FURNISHING CO., LTD.'s logo

  Graphic Designer

  SIAM DESIGN FURNISHING CO., LTD.
  Wattana
  • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Photoshop, illustrator
  • มีประสบการณ์ด้านการกราฟฟิกดีไซน์ การตลาด
  • มีความชำนาญในการใช้โซเชี่ยลมีเดีย
  Next