• Good programming knowledge in VB6, VB.net.
 • Experience in SQL Server2000+, MySQL.
 • Strong knowledge of OOP concepts.

23-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
 • บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร
 • ประสานงานเร่งรัดเก็บค่าใช้จ่าย

23-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-25 ปี
 • รับผิดชอบการจัดทำเอกสารด้านการเงิน (รับ-จ่าย)
 • ดูแลเอกสารการเงินของอาคาร

23-May-17

 

Applied
 • บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
 • บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร
 • ประสานงานเร่งรัดเก็บค่าใช้จ่าย

23-May-17

 

Applied
 • Minimum 10 years working experiences in HRD.
 • Oversea the full scope of HRD in the areas
 • Good command of English (TOEIC = 500).

23-May-17

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ขายบระบบต่างๆของอาคาร
 • สามารถวางแผงธุรกิจของงานระบบต่างๆในอาคาร
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

23-May-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมของบริษัทฯ
 • พัฒนาโปรแกรม ซอฟท์แวร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบรายการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5-10 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

23-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและบันทึกการตั้งลูกหนี้
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมาย บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Compliance 3-5 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • Review potential new investments.
 • Experience in real estate investment, property.
 • Good command of written and spoken English.

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.