• ทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการตลาด
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

12-Apr-17

 

Applied
  • Research and Development วิจัยและพัฒนา
  • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
  • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

12-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.