• จัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน
 • จัดทำ Bank Reconcile ทุกบัญชี
 • จัดทำงบประมาณของแผนก

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา
 • จัดทำรายงานการติดตามหนี้แก่ผู้บังคับบัญชา
 • บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Facilitating in-house and public training program
 • Implement and follow up Career and Succession plan
 • Evaluate, update training record and contact DSD

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for all GA and administration tasks.
 • Monitoring and control cost expenses
 • Contact and coordination with external organizatio

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide legal advice and opinion
 • Draft, review and revise all kinds of contract
 • Coordinate and contact with all stackholder

18-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี

18-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Receiving, recording and processing all claims
 • Identifying suspicious or fraudulent claims
 • Claim knowledge and understanding of insurance

18-Apr-17

 

Applied
 • ห้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and lead Claims Department to achieve goals
 • Ensure that claim handlings are correct and proper
 • Identify suspicious, potentially fraudulent claims

18-Apr-17

 

Applied
 • SAP application support for reinsurance business
 • Coaching new ABAP Developer
 • ABAP development expertise for at least 5 years

18-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 8 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • BS/BA degree in Marketing, Communications
 • Demonstrable experience in marketing data analytic
 • Knowledge of HTML, CSS and web development tools

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • BS/BA degree in Marketing or associates
 • Direct experience in selling to large professional
 • Excellent communication skills

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.