• รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
  • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
  • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.