• ปริญญาตรี บัญชี – ปริญญาโท บัญชี หรือ การเงิน
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และกำหนดกลยุทธ์

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์

26-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี ในงานด้านธุรการ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์Word, Excel, Powerpoint

26-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้ลูกหนี้ไม่น้อยกว่า 7-10ปี
 • วิเคาระห์งบการเงิน งบกำไรขาดทุน ของกิจการลูกค้า

26-Jul-17

 

Applied
 • BachelorDegree in Computer Science
 • 3-5 years’ experiences in IT Support
 • Strong Incident and Problem Management Skills

26-Jul-17

 

Applied
 • นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • สื่อสารองค์กร ภาพลักษณ์องค์กร ประชาสัมพันธ์ โฆษณา
 • สื่อสารมวลชน ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรมองค์กร

26-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา สาขาคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบสถาบันการเงิน3- 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

26-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบในธุรกิจการเงินอย่างน้อย3ปี
 • มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงินธนาคาร

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ สถิติ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานและวิเคราะห์

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

24-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

24-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาดสินเชื่อ SME
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผนงาน

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • ประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนการตลาด งานวิจัยตลาด
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจการเงิน

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาเศรษฐศาสต์ บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสปการณ์ในงานตรวจสอบ ตรวจทานกระบวนการทำงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.