berli jucker
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 of 27 jobs at berli jucker
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo

  Professional, Customer Development

  Berli Jucker Public Co., Ltd.
  Prakanong
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงาน Customer Development
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำ Report
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  Prakanong
  • ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบตกแต่ง
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้านการจัดวาง Layout
  • สามารถใช้โปรแกรม AotoCad ในการวาง Layout ได้คล่อง
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  Bangsaotong
  • Bachelor’s Degree in Occupational Health and Safet
  • 2 year up experience in handing safety,Occupationa
  • Good knowledge of ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001,
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป, ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง
  • ประสบการณ์ในสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภค บริโภค 5 ปี
  • ประสบการณ์ระดับบริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • ประสบการณ์งานขาย งานค้าปลีก ค้าส่ง อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์บริหารทีมอย่างน้อย 2 ปี
  • ปริญญาตรี, ปริญญาโท
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s banner
  Berli Jucker Public Co., Ltd.'s logo
  Prakanong
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • ธุรการโครงการก่อสร้าง, ธุรการสนาม (Site Admin)
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้สูง