advanced info service public company limited ais
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-24 of 24 jobs at advanced info service public company limited ais
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Senior Environment and Safety Officer / Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • วิเคราะห์,ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน
  • กำหนดมาตรการป้องกัน,ขัั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
  • แนะนำ,อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Finance Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • Exp. 8 ปีขึ้นไปในงานการเงิน การจัดหาเงินทุน
  • วางแผน ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้
  • การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์โครงการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Corporate Communication (Content Management)

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • public relations,corporate pr, content creator
  • สื่อดิจิทัล,SocialNetwork,Photoshop,GraphicDesign
  • นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, AIS, PR
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Revenue Assurance Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • จัดทำและวิเคราะห์รายได้
  • หาแนวทางการตรวจสอบเพื่อลดการสูญเสียของรายได้
  • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการคำนวนค่าบริการ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Bangkok
  • Monitor ระบบเครือข่าย และบริการต่าง ๆ
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านดูแลระบบเครือข่าย