Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo
  Phayathai
  • มีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานภาครัฐ
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo

  Store Security Supervisor

  Central Watson Co., Ltd.
  Klongtoey
  • มีประสบการณ์ด้านการสืบสวน สอบสวนอย่างน้อย 3 ปี
  • ป้องกันการสูญเสีย ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
  • มีความรู้กฏหมายอาญาเบื้องต้น