• Control rigging team
 • More than 5-10 years' experience of Insulation
 • experience in oil & gas construction

7 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน วิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ในการคิดราคางาน ID หรือ QS

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Develop the design so as to fully integrate
 • Ensure continuous dialogue
 • Review shop drawings

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Facilities and Building management,
 • Degree Electrical and Mechanical Engineering
 • 4-5 Years in HVAC experiences

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or higher in Civil Engineering
 • Experience in design or construction supervision
 • Knowledge of design / analysis engineering

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Gender: Male.
 • Age not more than 27 years.
 • Be able to work, travel, and stay outside Bangkok

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมโยธา, MBA
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ก.ว. สามัญ

6 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ. สาขาโยธา
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง งานเหล็ก

11 hours ago

 

Applied
 • Construction Planning, Site Project Management,
 • High Vocational Certificate in Civil/ Construction
 • At least 5 years direct experiences

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experiences
 • Good command of spoken and written English
 • Knowledge in MS & AutoCAD

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experiences
 • Good command of spoken and written English
 • Knowledge in MS & AutoCAD

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Degree in Civil Engineering, Mechanical
 • 7-8 years working experience in construction

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุติปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ30 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ออกแบบภายในอาคาร ร้านอาหาร ฯลฯ
 • ทำWorking Drawing

11 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน ตามงานตกแต่ง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถเขียนแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ควบคุมงานในไซร์งาน

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) ขึ้นไป สาขาโยธา, เครื่องกล
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ตรงต่อเวลา

11 hours ago

 

Applied
 • PHD
 • High added Value Training
 • Real Estate

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การเขียนแบบInterior 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ,Sketch up

11 hours ago

 

Applied
 • Multinational Organisation
 • Exciting opportunity to drive business unit
 • Looking for career growth - apply now

11 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-30 years old
 • 2-5 years working experience in Civil engineer
 • Have driving license

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Multinational Organisation
 • Exciting opportunity to drive business unit
 • Looking for career growth - apply now

11 hours ago

 

Applied
 • คิดปริมาณงานเพื่อใช้ในงานประมูลต่างๆ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบรายการสั่งวัสดุ และ BOQ งาน

11 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

11 hours ago

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารต่างๆที่ต้องส่งให้ออฟฟิต
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ประสานงานด้านเอกสารภายในหน่วยงานกับ ออฟฟิต

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความชำนาญด้านจัดซื้้อ

11 hours ago

 

Applied
 • Oversee and direct construction projects
 • Review project in-depth to schedule deliverables
 • Coordinate and direct construction workers

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ควบคุมระบบความปลอดภัยในการทำงาน (ก่อสร้างหน้างาน)

11 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
 • ดูแลควบคุมส่วนงานสโตร์กลางทั้งหมด

11 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบงานระบบ M&E
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

11 hours ago

 

Applied
 • จบ ปวช -ขั้นต่ำ
 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี คิดพื้นที่ได้คล่อง
 • เคยผ่านงานก่อสร้างจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

 

Applied
 • พนักงานบัญชีประจำ
 • งานด้านลูกหนี้
 • เงินเดือน ตามประสบการณ์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาออกแบบสถาปัตย์/Interior Design
 • ใช้โปรแกรม Autocad,3D MAX ได้
 • ใช้โปรแกรมSketch up, Photoshop ได้

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, สถาปนิก
 • มีประสบการณ์ 1 -3 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคคลภาพที่ดี/มนุษย์สัมพันธ์ดี/ทัศนคติในการทำงาน

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อย่างน้อย 1ปี
 • มีทักษะความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ทักษะในการประสานงานที่ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านแม่พิมพ์

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • ประสบการณ์ควมคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 10 ปีขึ้นไป
 • บริหารและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อยู่ใกล้ BTS ช่องนนทรี / MRT สีลม
 • มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส ตามผลประกอบการและ performance ของพนักงาน

11 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ADVANCE PREFAB CO.,LTD
 • Bangna,Samutprakarn or BanBueng,Chonburi
 • ADVANCE PREFAB CO.,LTD is a subsidiary of NWR

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-3 years of productive experience
 • Degree in Interior Design / Architecture
 • Advance knowledge in AutoCAD, Photoshop

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ก่อสร้าง
 • ตรวจสอบหน้างานและวัดพื้นที่หน้างาน

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.