manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 800 jobs
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • Compliance
  • งานด้านการปฎิบัติตามกฏระเบียบ
  • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
  • ทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo

  Relationship Manager - SME SSME (AVP Up)

  Southeast Insurance Public Company Limited
  Bangrak
  • บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ
  • ควบคุม NPL ให้ได้ตามเป้าหมาย
  • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษดี
  Next