manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 995 jobs
  S.P.Metal Part Co.,Ltd.'s banner
  S.P.Metal Part Co.,Ltd.'s logo
  BangpleeTHB 45K - 55K /month
  • สามารถปิดงบการเงินได้
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบบัญชีทั้งระบบ
  • เคยผ่่านงานบัญชีประเภทอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์
  Dohome Public Company Limited's banner

  Fixed Asset Manager

  Dohome Public Company Limited
  Dindaeng
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • ถ้ามีประสบการณ์ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • FIXED-ASSET
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo

  Accounting Manager

  Cosmic Concord Corp., Ltd.
  Yannawa
  • ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานบัญชีและการเงิน
  • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • วางแผนภาษีอากร ทำรายงานและวิเคราะห์ระบบบัญชี
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 55K - 90K /month
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน / บัญชี / ตรวจสอบ 3-5
  • บริหารกระแสเงินสดของ บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดทำงบการเงินและภาษีอย่างทันท่วงทีต่อผู้บริหาร
  Next