• Sr. Accountant with 3-5 years working experience
 • Experience in account closing
 • Experience in financial statement preparing

9 mins ago

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

15 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป ปวส - ป.ตรี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้งาน MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานร่วมกับผู็อื่นได้

20 mins ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • junior accountant, trading, import-export
 • Oversee day to day accounting operations
 • AR, AP, GL, balance sheet, reconciliation

22 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male / Female
 • 5 years of working experiences in sales area
 • Degree in any field of Marketing

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance Officer, Accounting Officer, Finance
 • financial closing, reporting package, month end
 • Asset Report, Liability Report, GL Report

32 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

37 mins ago

 

Applied
 • Male / Female, 30-40 years old
 • 8 years of working experiences with Japanese
 • Degree of Marketing, Business Administration

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 3-4 years of experience in Internal Audit
 • Good command of English both spoken and written

43 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามการชำระเงิน , AR
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน,บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงิน

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance/Accounting
 • At least 7 years of experience in Finance
 • Experience in BOI or Free zone privileges

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เเพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 -3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

4 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณ์ด้านบริหารการลงทุน
 • บริหารการเงิน, การลงทุน อย่างน้อย 5 ปี
 • สาขาบัญชี,สาขาการเงินและการธนาคาร

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุ 35 ปีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • Near BTS, Flexible Time, Working day (Mon-Fri)
 • Good Benefits, Fitness
 • International Company

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี หรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในการปิดงบการเงิน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานการการบัญชี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor/Master in accounting or finance
 • Good command of spoken and written English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Near BTS, Flexible Time, Working day (Mon-Fri)
 • Good Benefits
 • At least 2-3 Experience in Accounting Field

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business transactions and tax implications
 • Research and analysis of tax issues
 • Bachelor’s degree in Taxation, Accounting,Finance

4 hours ago

 

Applied
 • BS in Accounting or Finance , CPA , MBA is highly
 • 10+ years in progressively responsible financial
 • Excel Skill , Chinese Language is advantage

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Accounting AP,Taxation experience
 • Cost Accounting

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลด้านการทำบัญชีทั่วไป ของบริษัท
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel,Power Point ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี หรืองานธุรการ1ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลด้านการทำบัญชีทั่วไป ของบริษัท
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel,Power Point ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี หรืองานธุรการ1ปี

4 hours ago

 

Applied
 • อายุ 28 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.5

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Internal Audit ตรวจสอบภายในองค์กร
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ระดับจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5-10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Minimum of 6-7 years experience
 • Fluency in spoken and written English

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in pricing, forecasting, sales analysis
 • Strong business, financial & analytical acumen
 • Good skill in BOM, pricing, costing software

4 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 5 ปี ในด้านบัญชีและการเงิน/Finance

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Express ได้
 • หากมี CPA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานในบริษัทมหาชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี CPAจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance or Business
 • Experience in Financial Analysis and Financial
 • Understanding in telecom business will be advantag

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรีบัญชี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์งานด้านต้นทุนโรงงาน

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s Degree in Accounting or a related field
 • 3 - 5 years direct experience in office admin
 • Controlling all Accounting, Purchase, BOI

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4-5 years’ experience in Accounts Payable
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Excellent interpersonal and negotiation skills

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age between 35-45 years old
 • degree or higher in Finance or Accounting
 • 10 years financial experience in food retail

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ปิดงบทางการเงิน
 • อสังหาริมทรัพย์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย - หญิง
 • จบการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชี หากเคยใช้โปรแกรม Express

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย ,หญิง จบ ป.ตรี สาขาบัญชีหรือสอบบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านการตรวจสอบ
 • กรณีไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนงาน

4 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์5-10ปี

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 5 mths, Transportation, Position
 • Machine, Electric Product Service & Manufacturing
 • 3 yrs. exp. of Assisitant Accounting Manager

4 hours ago

 

Applied
 • จัดทำค่าใช้จ่ายในออฟฟิศ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

9 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.