• ประสบการณ์ อย่างน้อย 3ปี่
 • งานบริหารการขาย
 • งานขาย

3 hours ago

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

3 hours ago

 

Applied
 • Finance and Accounting functions
 • Experience in Accounting or Audit
 • English is a must

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in data analysis and financial planning
 • Extracting and analyzing financial data
 • Proficiency in English

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • Previous experience as a graphic designer
 • Experience in using Facebook, Instagram
 • Publishing software, and sign production software

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • ควบคุมกิจกรรมของแผนกต่าง ๆ ในแผนกผลิต

3 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Accounting / Finance
 • 4+ years of accounting/finance experience
 • Good interpersonal, communication

3 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมบริหารจัดการงานด้านคลังพัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • ขอซื้อบรรจุภัณฑ์ตามความเหมาะสม
 • สั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ ได้ตรงถูกต้องตาม Spec. ที่กำหนด

3 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการโหลดสินค้า,ตรวจเช็คสินค้า
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35

3 hours ago

 

Applied
 • Male/ female, aged 38-45 years old.
 • Master’s degree in Law or related fields.
 • 10 years working experience in the legal field

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ที่ได้รับให้ครบตามจำนวน
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรได้อย่างถูกวิธี
 • ปฏิบัติตามกฏระเบียบมาตรฐานที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบสารพิษตกค้างในวัตถุดิบ
 • ปฏิบัติตามแผนสอบเทียบภายในของเครื่องมือ
 • ดูแลงานตรวจสอบบรรจุภัณฑ์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการปิดงบการเงินให้ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • วางแผน ควบคุมการจัดทำงบประมาณประจำปี
 • จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายส่งให้แก่หน่วยงาน

3 hours ago

 

Applied
 • ensure that all arrangements are agreeable
 • Follow all company and safety and security
 • gather guest information, determine proper set up

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะทางด้านการทำอาหาร และเบเกอรี่
 • มีความรู้ทางด้านระบบ ISO / GMP / HACCP

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ตรวจรับสินค้าคืนจากแผนกจัดส่ง
 • ปวส. - ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบ ม.6 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักในงานบริการ

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Strong merchandising skill
 • Strong leadership
 • Effective communication

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ อ่านออก เขียนได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสานของฝ่ายบุคคล
 • รับโทรศัพท์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

3 hours ago

 

Applied
 • basic salary+bonus+allowance
 • Reviewing general ledger (GL) account
 • Diploma / degree in accounting / finance

3 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 3 - 5 years direct experience
 • Purchasing procedures and ethics
 • Minimize operation costs and time

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • พัฒนางานสำหรับ Mobile Application
 • พัฒนางาน Application โดยใช้ Database MySQL

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมพื้นฐาน

3 hours ago

 

Applied
 • basic salary+allowance+bonus
 • Supplier and purchase order management
 • Warehouse process management

3 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • ออกแบบ, ปรับปรุงเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสาร
 • ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านทางสื่อ Social Network
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์

3 hours ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
 • ป.ตรีสาขา Food Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ด้านชีวะวิทยา

3 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years relevant working experience
 • Good English speaking and writing skills
 • 5 days work week

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้องเป็นชาวต่างชาติเท่านั้น
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์

3 hours ago

 

Applied
 • Basic salary 15000 - 20000 + allowance
 • (commissions) up to 80% of salary
 • progression into management level

3 hours ago

THB16k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • Brand management
 • Experience FMCG
 • Marketing management

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถใช้ Microsoft Office และ Email ได้
 • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า

3 hours ago

 

Applied
 • 10 years of relevant experience
 • Develop and drive a Leadership development agenda
 • Develop and drive a talent management program

3 hours ago

 

Applied