• Handle lighting product and other.
 • 5 working days
 • Salary 18K or above, telephone & car allowance.

1 hour ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Talent Acquisition / Human Resource
 • Passion to work in Digital and Creative Business
 • Work with great & sincere team to growth together

1 hour ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • iOS applications and integration with back-end
 • Objective-C, Swift1, Swift2 and Cocoa pot
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

7 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆและงานอื่นๆ
 • เป็นผู้นำ พัฒนาทีมงานขาย ให้แนวทางในการทำงาน

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ IT Support หรือการเขียนโปรแกรม

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • หาคู่ค้ารายใหม่

7 hours ago

 

Applied
 • ผลักดันยอดขายทีมให้เป็นไปตามเป้า
 • วิเคราะห์ ปัญหา และแผนการพัฒนา
 • บริหารและพัฒนาบุคคลากร

7 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
 • วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

7 hours ago

 

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจ รักษา
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการทำศัลยกรรมตกแต่ง
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ระดับเกรดเฉลี่ย3.00

7 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทัศนคติการทำงานดี แก้ไขปัญาหาเฉพาะหน้าได้ดี

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแล Update ข้อมูลบน Online Channel ติดตามข้อมูล
 • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
 • หาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์

7 hours ago

 

Applied
 • UX - UI Designer, Web Designer
 • Design and deliver Mockup
 • Design and deliver UI interfaces.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analytical Thinking
 • 1 year experience
 • Able to work at Sathorn, Bangkok

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์, การตลาด, บริหารธุร
 • มีทัศนคติดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A degree in marketing or a professional marketing.
 • Advanced English for both writing and speaking.
 • Work background in Digital Agency.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree or higher in related fields.
 • Experience in some of subjects
 • Good inter-personal skills with problem solving

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น ชอบงานที่ท้าทาย

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A degree in marketing or a professional marketing.
 • Advanced English for both writing and speaking.
 • Work background in Digital Agency.

7 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Flexible Working Hours
 • Health Insurance
 • Company Trip ปีละครั้ง

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 8 ปี ด้านบริหาร 3 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • บริหารงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กร

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออก Invoice และใบลดหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ทำจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • three to five years of experience in accounting
 • General knowledge in tax law

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เข้าใจเกี่ยวกับการวาดภาพโดยมีพื้นฐาน
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และตรงต่อเวลา

7 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Indesign ได้คล่อง
 • เข้าใจระบบสีสำหรับการพิมพ์
 • ประสบการณ์ด้านการจัดรูปเล่มหนังสืออย่างน้อย 1 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • สามารถเขียนได้ทุกวิชาในการสอบเข้าราชการ
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดี
 • ทำงานได้รวดเร็ว

7 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ได้คล่อง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • มีความคิดสร้างสรรค์

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบและแก้ไขการใช้ภาษา
 • เรียบเรียงต้นฉบับให้เข้าใจง่าย

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านการพิสูจน์อักษร
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทความ
 • จบทางสายครูจะดีมาก

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท MBA, Engineering, Other Fields
 • ประสบการณ์ Call Center หรือ Process Improvement
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท MBA, Engineering, Other Fields
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน Digital/Social Media
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

7 hours ago

 

Applied
 • งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าบุคคลและองค์กร
 • Quality / Project Management
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

7 hours ago

 

Applied
 • AJAX, JavaScript, JQuery, Phone gap
 • experience in responsive Web with HTML5 1–5yrs.
 • XML, JSON, Framework, SQLite and OOP Concept

7 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • ผู้ช่วยฝ่ายขาย

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบริการ

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไปทุกสาขาฯ
 • มีประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-49 ปี วุฒิการศึกษาประถม6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ชนิดใดก็ได้ 3 ปีขึ้นไป
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และสถานที่หลักๆ เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • Financial Model, Project Feasibility
 • Business Plan, Business Development
 • Financial Statement Analysis

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการสอน สอนสนุก สอนเข้าใจ สอนเป็นระบบ
 • สอนเลขระดับอนุบาลถึงประถม

7 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาความเข้าใจเรื่องจำนวน การบวก การลบ การคูณ
 • มีใจรักในการสอน
 • สอนเลขระดับอนุบาลถึงประถม

7 hours ago

 

Applied
 • Guitar 2.Ballet 3.Ukulele 4.Voice 5.Dance 6.Violin
 • ปฏิบัติ วันละ 1ชั่วโมง เวลา 16.15-17.15 น.
 • มีใจเมตตา รักในความเป็นครู

7 hours ago

 

Applied
 • สอนศิลปะเด็ก อายุ 3-15 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี, หรือสาขาที่เกี่ยวข
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office โดยเฉพาะ MS.Excel

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ถึงปริญญาตรี ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ถอดแบบผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน R&D
 • ร่างแบบหรือถอดแบบผลิตภัณฑ์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • งานด้านประสานงานและเอกสารของหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing
 • Have initiative and strategic thinking

7 hours ago

 

Applied
 • ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาด

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไป สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามConcept Design

7 hours ago

Salary negotiable

Applied