• Outbound Tour Operator, Multitasking Ability
 • Minimum 2 years experience for Outbound Tour
 • Good command in English

5 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • area manager
 • food service manager
 • restaurant manager

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านโฟร์แมน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ที่พักอาศัย อยู่ในจ.นนทบุรี

5 hours ago

 

Applied
 • Male / Female age not over 27 years old
 • Knowledge in TCP/IP protocol, routing, switching
 • Fresh graduate also welcome

5 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ GMP
 • มีใบประกอบโรคศิลป์

5 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดีพอสมควร
 • ชอบงานด้านเอกสารและงานทะเบียน

5 hours ago

 

Applied
 • งานติดต่อประสานงานกับทางบริษัทฯ ผู้ผลิตต่างประเทศ
 • งานติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับวิศวกรฝ่ายบริการ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft(Word, Excel)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกิจกรรมกาาขาย และปฏิบัติ ตามแผนงานการขาย
 • แผนและทำการเจาะตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภํณฑ์
 • ส่งเสริม และรักษาภาพลักษณ์องค์กร Band Identity

5 hours ago

 

Applied
 • สรรหา พนักงาน จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
 • บริหารงานการจ่ายเงินเดือน
 • บริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

5 hours ago

 

Applied
 • พัฒนา Software เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ Carpark
 • จัดทำเอกสารของโปรแกรม เพื่อนำเสนองานลูกค้า
 • สอนการใช้งานโปรแกรมให้กับผู้ใช้

5 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตฐานบริษัท
 • ตรวจสอบอุปกรณ์และอะไหล่ก่อนช่างจะนำไปติดตั้ง
 • ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆก่อนนำไปส่ง

5 hours ago

 

Applied
 • มีความประสบการณ์ด้าน Linux Server
 • ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00
 • พนักงานประจำ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge about transport and logistics acquired.
 • Worked at Retails or Logistics industry is a must.
 • Good Communication in English is important.

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in nursing science
 • Background in clinical trials, HIV/AIDS, GCP
 • 2 years of experience in a research and clinical

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบริการ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไปทุกสาขาฯ
 • มีประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-49 ปี วุฒิการศึกษาประถม6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ชนิดใดก็ได้ 3 ปีขึ้นไป
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และสถานที่หลักๆ เป็นอย่างดี

5 hours ago

 

Applied
 • สาขาวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอิเลคทรอนิคส์
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ20- 26 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการต่อรองเบื้องต้น

5 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
 • ใช้โปรแกรม ALL-IN-ONE ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขา บริหาร การจัดการ
 • สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • Only Female age not over 33 years old
 • 5+ years working in sales experiences
 • Used to work in IT industry or Finance

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering or related field
 • Good command of English.
 • Be able to work for on-site installing

5 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Industrial Engineering or Supply Chain
 • 3years in Supply Planning or Supply Chain function

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลพนักงานขาย (PC)
 • ดูแลยอดขาย ติดต่อประสานงาน buyer
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ต่ำกว่าแต่มีประสบการณ์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้า
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา computer,computer Science
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • - ชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • - จบปริญญาตรี / โท ทางด้าน การเงิน บัญชี หรือที่เก
 • - มีประสบการณ์ทางด้าน การบริหาร (Cash Flow)

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 5 years’ experience in Purchasing/Sourcing
 • Work experience in food and retail industry

5 hours ago

 

Applied
 • บริการจัดการด้านจัดซื้อเสื้อผ้า
 • วางแผนกำลังคน
 • ควบคุมการทำงานของแผนก

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • - เพศชาย/หญิง
 • - อายุ 30 - 40 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเต

5 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักและประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอที 2ปี+
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • เงินเดือน คอมมิชชั่น 2%ยอดขาย พร้อมสวัสดิการ

5 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • At least Diploma Holder, science background
 • Able to work night shift
 • Can read/ write English, speaking is advance

5 hours ago

 

Applied
 • ช/ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปวส.
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีที่พักใกล้สถานที่ทำงาน

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Sciences, Computer Engineering
 • Minimum 5 years
 • Programming: Angular JS, JSS, SQL,

13 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Sciences, Computer Engineering
 • Minimum 5 years
 • Programming: Angular JS, JSS, SQL,

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบ ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในออกแบบและการควบคุมงาน
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบขับขี่

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 27-35 ปี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
 • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษดี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลกระบวนการ Internal Audit ของ 3BB
 • มีประสบการณ์ด้าน Internal Audit
 • อายุระหว่าง 26-40 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resource Management
 • Human Resource Director
 • HR Business Partner

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Sales
 • Sales Representative
 • Sales Engineer

23-Mar-17

 

Applied
 • Assist project manager to coordinate for project
 • Assist in coordinating and providing training
 • Assist and coordinate to enhance protecting

23-Mar-17

 

Applied
 • 1-3 years experience in sales, metrology, quality
 • Handle IMT, Portable Metrology sales
 • Recognised Degree in Engineering or Science

23-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (มีทักษะProgramming)
 • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
 • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

23-Mar-17

 

Applied