• New Fast Paced Company
 • Great Advancement Opportunities
 • Great Place to Work

6 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Good command of written spoken English
 • .
 • .

8 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Male or Female age between 23 - 35 years
 • Bachelor’s degree in hospitality industry
 • Hotel background in similar capacity

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Strong English Skill
 • Customer Service Mindset

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

13 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • ขอและยื่นนิติกรรมกับหน่วยงานราชการ

13 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ)
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 10 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกาศ หรือ ใบรับรองการนวด
 • ปวส ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ อดทน
 • ดูแลลูกค้าที่เข้าพัก

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม
 • นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • ปริญญาตรี - โท สาขา การจัดการ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานธุรการ อย่างน้อย 3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย- หญิง
 • อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย- หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์เขียนแบบ อย่างน้อย 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช. ถึง ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานเอกสาร

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใจรักการขาย

13 hours ago

 

Applied
 • Male or Female and Age between 23-30 years
 • Update contracted price from suppliers/ vendors
 • Bachelor’s Degree in Logistics or related field

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • ปวส. สาขาด้านการตลาด ด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีและก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานบัญชี 1-2 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Proficient in latest design softwares
 • Highly creative, proactive, detail oriented
 • Good communication in English

13 hours ago

 

Applied
 • Coach, audit, control and monitor sales team
 • Build the long term relationship with key customer
 • To achieve the sales volume target & KPIs

13 hours ago

 

Applied
 • Chief
 • Engineering
 • Technician

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office , Microsoft Project

13 hours ago

 

Applied
 • Male or Female Age 25-35 years
 • Bachelor Degree in Liberal Arts, Marketing, Advert
 • Basic HTML and WordPress and Google analytics know

13 hours ago

 

Applied
 • Male / Female Age 25-35 years old.
 • Bachelor Degree in Computer Engineering
 • Positive attitude, ability to work as a team.

13 hours ago

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

13 hours ago

 

Applied
 • Degree from an accredited university in Marketing
 • 2 years experience in the sales and marketing
 • Approves all invoicing through MarrCom office.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานบัญชี รายรับ-จ่ายของบริษัท
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • ขายงานเฟอร์นิเจอร์ และงานครัว
 • ออกแบบ และขายงานเฟอร์นิเจอร์ และงานครัว
 • ออกแบบภายในและขายงานเฟอร์นิเจอร์ งานครัว

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 • มีใจรักในการบริการ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 • ทำงานกะกลางคืนได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ชาย/ผู้หญิง รักความสะอาด/ตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตต์
 • พูดและฟัง ภาษาไทยเข้าใจ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้าน Reception

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร
 • บุคลิกดี รักงานบริการ

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Auto CAD 3 D Program
 • Male/Female Age above 25 Years

13 hours ago

 

Applied
 • Male Age 25 – 55 Years
 • 1 year experience
 • Speak English will be considered

13 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age above 25 Years
 • Bachelor’s Degree
 • Good English

13 hours ago

 

Applied
 • Thai native speaking
 • Bachelor’s degree or higher in business adminis
 • A minimum 4 years overall leadership experience

13 hours ago

 

Applied
 • Proficient in computer skills.
 • Flexible & ability to work under pressure
 • Creativity and Qualities awareness

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or related technical school
 • 5 - 7 years in a major hotel,hospital or building
 • English Language Proficiency

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High paid careers as crew on luxury super yachts.
 • Travel the world, make friends, a great adventure.
 • Are you young, fit, polite and great at service

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าติดตั้ง
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน, เครื่องเย็น

13 hours ago

 

Applied
 • บริหารยอดขายของสาขาในเขตที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้า
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 /ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที 1 ปี

20 hours ago

 

Applied