Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 12,734 jobs
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ชอบเรียนรู้งานเกี่ยวกับทางด้านไอที
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • ชอบทำงานเกี่ยวกับทางด้าน HR
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s banner
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s logo
  ห้วยขวาง
  • รักการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน
  • มีทักษะในการสรุปประเด็น วิเคราะห์ เขียนรายงาน
  • มีความสามารถในการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ป.ตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเชิงกลยุทธ์
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผล และการนำเสนอ
  Next