• Opportunity to work in top share company in Japan
 • Ability to enhance fast progress of the company
 • Responsible for all technical aspects

12 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Demand Planning
 • Supply Planning
 • FG Inventory

12 mins ago

 

Applied
 • Min. 2 years exp in purchasing in manufacturing
 • Able to work as contract staff
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

13 mins ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Selling company products
 • Male, aged 28-35 years old.
 • 4 years of sales experience in B2B for industrial.

13 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of both written and spoken English
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • CPD license

13 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Managerial Experience in Manufacturing companies
 • Follow-up Safety/DP self-assessment on Bridgestone
 • Hold Safety/DP staffs meeting in Bridgestone

14 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน
 • มีความเข้าใจในการอ่านแบบ และเขียนแบบ
 • เขียนแบบ ชิ้นส่วนงาน การประกอบ

14 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 0 - 3 Years Experience
 • Mature, Indepent, Hands-on

15 mins ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • achelor’s degree or higher in any related field
 • 5 years of experience in administration or GA
 • Male , aged 30 - 38 years old.=

15 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

15 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
 • เพศ ชาย - หญิง / อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย /อายุ 27-35 ปี
 • เป็นคนสัญชาติไทย , สามารถใช้ภาษาอังกฤษ

15 mins ago

 

Applied
 • บริหารจัดการพื้นที่ทำการค้า ผู้ค้าและผู้ใช้บริการ
 • มีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนพัฒนาพื้นที่และกิจการค้า

15 mins ago

 

Applied
 • International Consumer Goods based in Pathumthani
 • Full Purchasing responsibility
 • Manufacturing procurement experience

15 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales & Marketing.
 • FMCG Experience
 • New Product Development

16 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ : 0-3 ปี
 • วิทยาศาสตร์ เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

16 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
 • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

16 mins ago

 

Applied
 • Degree in Accounting,Finance,BBA or related field
 • 5 - 10 years’ experience in auditing
 • Prefer Pass Internal Audit training course

16 mins ago

 

Applied
 • Degree in Supply Chain
 • 5 years’ experience in logistic, warehouse
 • knowledge in six sigma or lean techniques

16 mins ago

 

Applied
 • หีบห่อ และขนถ่ายสินค้า
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 . ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

7 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Master’s Degree in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience in people management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท - เอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนหรืองานวิชาการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

7 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old
 • Master’s degree/ Ph.D. in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience doing Research & Development

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้ LINE / FACE BOOK ได้คล่อง อัพเดทเก่ง

8 hours ago

 

Applied
 • งานฝ่ายบุคคล จัดฝึกอบรบ พัฒนาความสามารถของพนักงาน
 • วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน
 • วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี

8 hours ago

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุง-งานตรวจสอบ Preventive Maintenance
 • จบ.ป.ตรี วทบ. อศบ. และวศบ.
 • มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า

8 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 • เขียนแบบ AUTO CAD

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านการบัญชี
 • วุฒิการศึกษ ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • INSPECTOR และซ่อมบำรุง PM ในโรงงาน

8 hours ago

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.(ถ้ามี)
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน ,ดูแลระบบแรงสูง
 • มีความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า

8 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบอาคารทุกประเภท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

8 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

8 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร และโรงงาน ทั้งไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์

8 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายนอก,จัดงานเอกสารการประชุม
 • จัดการเอกสารสำหรับงานวิศวกรรม
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

8 hours ago

 

Applied
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

8 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • กราฟิกดีไซน์
 • อาจารย์

9 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

18 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วางแผนกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • รับผิดชอบหาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า ของบริษัทฯ
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-35ปี
 • มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Boiler จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , อายุ 35 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับ นักศึกษาที่เพิ่งจบ

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาวิศวกร
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ30-40 ปี
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน
 • วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old
 • 10 years of experience in accounting, finance
 • Auditing experience with Big 4 background

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher degree in Human Resource
 • Good knowledge in employee relation act
 • Good command of English.

24-Apr-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • สาขาใช้ Photoshop / Illustrator ได้เป็นอย่างดี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุุ 20 - 35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Apr-17

 

Applied