Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 12,449 jobs
  SAAM Development Public Company Limited's banner
  SAAM Development Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • ดูแลรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ชอบเรียนรู้งานเกี่ยวกับทางด้านไอที
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s banner
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s logo
  Huaykwang
  • รักการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน
  • มีทักษะในการสรุปประเด็น วิเคราะห์ เขียนรายงาน
  • มีความสามารถในการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ
  Advanced Information Technology Public Company Limited's banner
  Advanced Information Technology Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน HRD 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการทำแผนฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • พนักงานประจำ / โบนัสรายไตรมาสและรายปี
  Next