process engineer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 of 19 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 45K - 70K /month
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอและรายงานผล
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม
  Peters Surgical International Co., Ltd.'s banner
  Peters Surgical International Co., Ltd.'s logo

  Laboratory Officer

  Peters Surgical International Co., Ltd.
  Ladkrabang
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณทางด้านห้องปฏิบัติการ ด้านจุลชีววิทยา
  • ความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO9001 และ/หรือ ISO13485