Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 91 jobs
  Melatone Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  บางบัวทอง
  • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายด้านวัสดุตกแต่งภายใน
  • มีกลุ่มลูกค้าบริษัทออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คอมมิชชั่นและค่าเดินทาง • ประกันสุขภาพ
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออก
  • มีประสบการณ์ขายวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน
  • กลุ่มลูกค้า B2B ร้านค้าช่วง และ ลูกค้าโครงการ
  • สามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวในการทำงาน
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  สาทรTHB 20K - 34,999 /month
  • ประสบการณ์3ปีขึ้นไป กลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ขายสินค้า FMCG สินค้าอุปโภคบริโภค
  • มั่นคง มีรายได้ประจำ(ฐานเงินเดือน และโบนัสประจำปี)
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  สาทร
  • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ขายสินค้าลูกค้ากลุ่มHORECA
  • ประสบการณ์ขายสินค้า FMCG สินค้าอุปโภคบริโภค
  • มั่นคง มีรายได้ประจำ(ฐานเงินเดือน และโบนัสประจำปี)
  Philip Morris Trading (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ภาคใต้
  • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  • เข้าเยี่ยมร้านค้าประมาณ 20 ร้านต่อวัน
  Next