Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,082 jobs
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s banner
  PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานและก๊าซธรรมชาติ
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ
  Mahidol University's logo
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • มีความรู้ทางด้านการเงิน/บัญชี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ มีความกระตือรือร้น
  • จัดทำแผนธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
  Next