• ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เคยผ่านทางด้านการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Having lawyer license.
 • Experience of working with a leading law firm.
 • Ability to organize and prioritize work.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

5 hours ago

 

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ด้านนิติศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To be response of Employee Relation
 • Male, age between 27 - 35 year
 • 3-7 years work experience in ER & HRM

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Written and spoken communication skills in English
 • Able to operate under pressure
 • Bachelor's degree or higher in Law

9 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรีได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราได้

13 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราได้

13 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Plant HR management and Admin, Employee relations
 • 15+ yrs exp. from automotive manufacturing (UNION)
 • Strong thai laws negotiation leadership good-ENG

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years in the chemical, pharmaceutical
 • Extensive knowledge of pharmaceutical regulation
 • Only B.Sc. in Law or higher

15 hours ago

 

Applied
 • Male / female, Thai nationality, aged 35-45 years
 • Bachelor’s or Master's degree in Law
 • Excellent coordinating & interpersonal skills.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degrees or higher in Laws from recognized
 • Minimum 2 years experiences of legal counsel
 • Proficiency in corporate laws, property laws

15 hours ago

 

Applied
 • Thai lawyer’s license.
 • Experience in IP litigation/enforcement work.
 • Good command of English.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-29 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75
 • วิเคราะห์ ประมวล ค้นคว้า ข้อกฎหมายต่างๆ

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in engineering/ computer science
 • Llaw degree or patent agent certificate is desired
 • Very good spoken and written English

15 hours ago

 

Applied
 • Male, age 32-40 years old
 • Bachelor’s or Master's Degree in Law
 • At least 5 years experience in Legal, ER

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • Having Lawyer License
 • 0-1 years experience the international law firms

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Dregree in Laws, Business Administration, Finance.
 • 2 years in banking and anti-money.
 • Good command in English.

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีบุคลิกดี ทัศนะคติบวก มีไหวพริบดี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีเท่านั้น

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Act as a legal point of contact for all concerned
 • Provide advice on legal issues/risks concerning
 • Attend significant meetings for legal advisory

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experiences in law firms
 • LL.B degree from reputable university
 • Be responsible for property contract matters

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Law
 • More than 3 years of experience
 • Having knowledge of SEC/SET rules

15 hours ago

 

Applied
 • Male or female age between 35-40 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Finance,Law
 • Minimum of 5 years’ experience in litigation

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in law or related field
 • A minimum of 1 - 3 years in law firm or working
 • Lawyer License of Lawyers council of Thailand

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Economics,Law
 • Experience in the project management
 • Solid internal and external network

15 hours ago

 

Applied
 • Female / Male
 • At least 5 years experience of IP law practice.
 • Salary 60K-100K/ Month

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experience in Life Insurance
 • Good interpersonal & management skills.
 • Good command of both written & spoken English.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 32 – 36 ปี
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
 • มีความรู้ด้านสินเชื่อ กฎหมาย

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน
 • งานด้านประกันสังคม
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือน บันทึกข้อมูลในระบบ Payroll
 • ดูแล รับผิดชอบสวัสดิการของพนักงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Strong in Labor Protection Act
 • based on Rayong
 • Problem solving & Decision making & Analytical

15 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only, Over 25 years old.
 • Bachelor’s degree in accounting degree is a must
 • 3 years of working experience in internal auditing

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท ด้านนิติศาสตร์/เนติบัณทิต
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • ประสบการณ์การดำเนินคดีแพ่ง การบังคับคดี คดีอาญา

15 hours ago

 

Applied
 • Minimum Degree in Law
 • Litigation/Contract drafting expereince
 • Good of English

15 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience working in Listed Company
 • Manage and organize annual shareholders’ meeting
 • Very good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in real estate
 • Bachelor or master’s degree in Law
 • Qualified Thai lawyer

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • provide legal advice, consultation
 • research on regulations and laws newly announced
 • 2-3 years draft, review contract and agreeme

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับกฎหมาย
 • สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้

15 hours ago

 

Applied
 • 3 year experience in legal support and Thai laws
 • 3 year experience in legal support and Thai laws
 • Communication & Interpersonal Understanding

15 hours ago

 

Applied
 • Experience working with multinational company
 • Good background working with IT vendors
 • Sound problem resolution

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใบอนุญาตสภาทนายความ
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • จบเนติบัญฑิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in administration which related
 • Have a strong negotiation skill
 • Knowledge of lease agreement and budgeting

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Valuation of property or machinery with skill
 • Experience & Skill in Property Valuation 3 years
 • Enthusiastic, able to work under pressure

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักงานบริการ และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • แจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์ให้สำเร็จ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of laws and regulations, compliance
 • Review and investigate alerts raised by AML, CFT
 • Provide support to the Anti Money Laundering (AML)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สนับสนุน และช่วยเหลืองาน Operation
 • จัดทำสรุปรายละเอียดลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติฟ้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานติดตามทวงถามหนี้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.